മോട്ടോർ വാഹന തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി

അംഗത്വത്തിന് അർഹതയുള്ളവർ

18  വയസ്സ്  മുതൽ 55 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കും മറ്റ് ഒരു ക്ഷേമനിധിയിലും ചേരാത്തവർക്കും ഈ ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗമാകാവുന്നതാണ്.

ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ

തൊഴിലാളിയുടെ 3 പാസ്പോര്ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ വയസ്സ് തെളിയിക്കുന്ന രേഖ ( ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ അറ്റസ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കണം ) റേഷൻ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ്, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്, ലൈസെൻസ് , ആർ. സി.ബുക്ക് എന്നിവയുടെ കോപ്പിയും ഇതിനോടൊപ്പം നൽകണം. അംഗമാകുന്ന വ്യക്തികൾ അംശദായം വാഹനങ്ങളുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നൽകണം.

ആനുകൂല്യങ്ങൾ

1.       അംഗമായവർ അടച്ച തുക പലിശ സഹിതം മുഴുവനായി 60 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തിരികെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

2.       വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, വിവാഹ സഹായം, പ്രസവ ധന സഹായം, ചികിത്സ സഹായം, അപകട ചികിത്സാ സഹായം, അവശത പെൻഷൻ, സ്വയം വിരമിക്കൽ പെൻഷൻ, സ്വാഭാവിക മരണം, അപകട മരണാനന്തര സഹായം എന്നിവ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

3.       60 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്ക് സ്ഥിരമായി പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്

 
വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് മൂവാറ്റുപുഴ നെസ്റ്റിലുള്ള കെ. എൽ. എം. രൂപത ഓഫീസുമായോ താഴെപ്പറയുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടുക

ഫോൺ - 9188778180, 9447252955