1. 18 വയസ്സ് മുതൽ 65 വയസ്സ് വരരയുള്ളവർക്ക് അംഗതവം എടുക്കാം. 

2. ഒരു കുടുംബത്തിന് 1800/- രൂപയാണ് അടക്കക്കണ്ടത്. 

3. ആരക 35000/- രൂപ ചികിത്സാ സഹായമായി ലഭിക്കും. ( ഒരു പ്പാവശ്യം പരമാവധി 15000/- രൂപ സഹായം ലഭിക്കും) 

4. ബില്ലുകളുക്കടയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുക്കടയും ക്കഫാക്കട്ടാസ്റ്റാറ്റ് ക്കകാപ്പി മതിയാവുന്നതാണ്. 

5. നിലവിലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കും പ്പസവാനുകൂലയത്തിനും 2000/- രൂപ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

6. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയി ക്കചരുന്നവർക്ക് 1300/- രൂപ മാപ്തം മതിയാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താരെ കാണുന്ന ക്കഫാൺ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധരപ്പടാവുന്നതാണ്. 

1.  91 88 77 81 80 
2.  94 47 25 29 55